Giới thiệu

Lời chào
Message

Hướng tới một ngành dịch vụ xây dựng phù hợp với thời đại sắp tới

Lập trường cơ bản của Ueda Công nghiệp là “khách hàng đầu tiên” từ quan điểm của khách hàng.
“Nguyên tắc đầu tiên của khách hàng” của Công nghiệp Ueda là tham gia vào các hoạt động tình nguyện khác nhau và tương tác với các nhóm công dân để đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Chúng tôi cũng tham gia vào các buổi học khác nhau để làm cơ sở cung cấp những thứ làm hài lòng khách hàng của chúng tôi.
Chúng tôi, Ueda Kogyo, đặt mục tiêu trở thành một công ty cần thiết cho cộng đồng bằng cách định giá “mối quan hệ trọn đời” với khách hàng của chúng tôi. Tôi đang nghĩ đến việc thay đổi thành một công ty có thể lên kế hoạch và đề xuất.

Phương châm
Company precept

Nhân viên hạng nhất tại các công ty hạng nhất.

Tăng trưởng ổn định các công ty và cải thiện cuộc sống của nhân viên.